НА ВНИМАНИЕТО на всички собственици на етажна собственост!!!

 

ДОМОУПРАВА - Вашият професионален домоуправител!

гр. Пловдив


Коректност, Отговорност и Професионализъм!!!

 


За повече информация се обадете на телефон  0889/895440...


 

На Вашето внимание "ДОМОУПРАВА" има удоволствието да Ви предложи::

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ, от които може да се възползвате:

o ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ - Представете си един по – спокоен живот, при който грижите за стопанисването на входа и общите части са в сигурни ръце. Представете си как с всеки месец входа Ви започва да изглежда все по красив и приветлив. Представете си как вече има кой най – после да накара съседа да спре да ремонтира в 15:00, когато сте легнали за следобедната си дрямка. Звучи добре нали ? Вече е възможно с НАС !

o КОМПЕТЕНТЕН КОНСУЛТАНТ по Закона за Управление на Етажната Собственост (ЗУЕС) - Извършваме консултации, относно разпоредбите на ЗУЕС – права и задължения на собствениците на самостоятелни обекти съгласно ЗУЕС и Правилника за вътрешния ред; процедура за свикване и провеждане на Общо събрание на етажната собственост; правомощия на Общото събрание на етажната собственост; сформиране на месечни такси за управление и поддръжка на общи части; създаване и поддържане на фонд „Ремонт и обновяване”; процедура относно образуване на дела срещу съсобственици, отказващи заплащане на дължимите месечни такси за консумативни разходи, поддръжка и ремонти на общи части на етажната собственост и т.н.;

o Почистване и поддържане на общи части на етажна собственост - Имаме изградени отношения с фирми, извършващи услугата почистване на общи части на етажната собственост. Осигуряваме оферти от почистващи фирми за абонаментно почистване и поддръжка на общите части на входа. Осъществяваме контрол по изпълнението на услугата и своевременно сигнализираме на почистващата фирма при констатиране на немарливо или некачествено изпълнение на задълженията на почистващите екипи. Почистването на общите части се извършва по предварително определен график за всеки календарен месец, като необходимите косумативи (препарати, метли, четки, кофи и други) за почистването се осигуряват от почистващата фирма;

o Поддръжка на ел. инсталация и смяна на ел. крушки и ел. ключове във входа - При необходимост осигуряваме ел.техник за поддръжка на ел.инсталацията в общите части на етажната собственост – смяна на ел.крушки и ел.ключове в стълбищната клетка на етажната собственост, монтаж на осветителни тела, подмяна на стълбищни автомати, монтаж на контактори, отстраняване на неизправности в ел.инсталацията на входа, отстраняване на констатирани  неизправности или подмяна на съществуващи звънци и др.;

o Поддръжка на прилежащи зелени площи към етажната собственост - Ние се грижим Вашата етажна собственост да изглежда по-красиво, уютно и приветливо, като поддържаме чистотата не само на стълбищната клетка на Вашия вход, но и на околоблоковото пространство и прилежащите зелени площи на етажната собственост. Осигуряваме почистване, окосяване и поливане на прилежащите зелените площи; обезпаразитяване на околоблоковото пространство; подаване на необходимите документи в районното кметство за осигуряване на пейки за живущите във входа; подаване на заявления в районното кметство за осигуряване на храсти, дървета; подаване на необходимите документи в районното кметство за отстраняване на трайни насаждения /дървета/, представляващи реална заплаха за етажната собственост и др.;

o Поддръжка на асансьорна уредба - Поддържаме партньорски отношения с фирмите, обслужващи асансьорните уредби на обектите, управлявани от ДОМОУПРАВА. Грижим се за коректното и своевременно заплащане на сметките за консумирана ел. енергия и абонаментните такси за поддръжка на асансьора. При констатирана неизправност на асаньорната уредба своевременно сигнализираме обслужващата асансьорна фирма и следим за навременното и качествено отстраняване на установената повреда. Осъществяваме контрол по изпълнението на ремонтните дейности и извършването на годишни технически прегледи;

o Поддръжка на подземни и надземни гаражи - Осъществяваме управление и поддръжка на съществуващи подземни и надземни гаражи. Своевременно разплащаме дължимите консумативи за общите части на гаражите – ток, почистване, вода и т.н. Осигуряваме поддръжка на ел.инсталация и смяна на ел.крушки в общите части на гаражите. При необходимост от ремонтни дейности осигуряваме оферти от кандидат-изпълнители /след извършен оглед/, организираме извършването на ремонта и упражняваме контрол върху цялостния процес по изпълнението му;

o Създаване и водене на отчетност по фонд „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ -
В Закона за управление на етажната собственост е предвидено да се създаде Фонд „Ремонт и обновяване”. Общото събрание създава и поддържа този фонд, чиито средства се набират от вноски на собствениците периодично. Периодичността най-често е съобразена със събирането на таксите за месечна поддръжка на сградата. Вноските, които се събират за фонда са регламентирана сума, която се заплаща от собствениците на етажна собственост. Те се набират за ремонт, обновяване и реконструкция на общите части. Вноските, които се събират във фонда се заплащат от всички собственици на самостоятелни обекти в етажата собственост, независимо дали обектите са обитаеми или необитаеми.

o Изграждане на интернет база данни, чрез която да се следят  приходи и разходи за етажната собственост при управление на етажна собственост - Организираме цялостната отчетност на приходите и разходите на етажната собственост. Изготвяме ежемесечни справки относно дължими суми и постъпили плащания от собствениците на самостоятелни обекти в сградата. Постъпилите приходи и извършените разходи се отчитат своевременно в касата на етажната собственост, кото всеки приход и разход се удостоверява с надлежен приходен съответно разходен документ. През определен период от време изготвяме и представяме на Общо събрание на етажната собственост фонансов отчет на приходите и разходите на извършените дейности, съдържащ детайлна информация за движението на парични средства в общата каса на входа;

o Изготвяне на годишни бюджети за управление, поддържане и ползване на общи части на етажната собственост както и отчет за изпълнението му - Въз основа на прогнозни суми за месечни консумативи на входа, сформираме месечните такси за консумативи, поддръжка и управление на етажната собственост, дължими от всеки собственик на самостоятелен обект в сградата. Своевременно коригираме дължимите месечните такси при установяване на недостиг на парични средства в касата на етажната собственост за покриване на месечните консумативни разходи на входа. Създаваме и поддържаме фонд „Ремонт и обновяване”, средствата от който се използват за обновяване, поддръжка, ремонт и реконструкции на общите части на етажната собственост. При необходимост от извършване на ремонтни дейности, за които средствата по фонда и/или наличните парични средства в касата на входа са недостатъчни,организираме разпределянето на необходимата сума между собствениците в сградата и събирането на определените за ремонта вноски. През определен период от време изготвяме и представяме отчет относно текущото състояние на касата на входата, задължения на собствениците за месечни такси, ремонтни дейности, фонд „Ремонт и обновяване” и др., постъпилите приходи  и извършени разходи за съответния отчетен период;

o Изготвяне на годишен план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общи части на етажната собственост както и отчет за изпълнението му - През определен период от време (но не по-малко от един път годишно) организираме и провеждаме Общо събрание на етажната собственост, на което да бъдат обсъдени текущи проблеми на входа и необходимостта от извършване на неотложни и/или планови ремонти. Въз основа на взетите на Общо събрание решения изготвяме списък с предстоящи инициативи и ремонтни дейности в етажната собственост и организираме тяхното изпълнение. Представляваме етажната собственост пред фирми във връзка с организирането на огледи и изготвянето  на  оферти  за извършване  на  съответната ремонтна  дейност - изграждане на система за контрол на достъп на входна врата и/или асансьорна уредба, изграждане на домофонна система, изграждане на пощенски моноблок, ремонт покрив,  ремонт стълбищна клетка и общи части и т.н. Въз основа на избрана от живущите оферта организираме реализирането на ремонтната дейност и упражняваме контрол по изпълнението й;

o Представляване на етажна собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти - Служителите на ДОМОУПРАВА представляват етажната собственост във всички действия, свързани с нейното управление и поддръжка. Представляваме пред съда собствениците в етажната собственост по искове, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по искове, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание на етажната собственост или задълженията си по реда на ЗУЕС;

o Водене и съхраняване на книга на собствениците по чл.7 от ЗУЕС - Съгласно Закона за управление на етажната собственост Книгата на собствениците /Домова книга/ се създава, съхранява и поддържа във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост. Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на собствениците данните, които подлежата на вписване, съгласно ЗУЕС /чл.7, ал.2/. Ние – в качеството си на Професионален домоуправител на Вашата етажна собственост, се грижим за създаването, съхраняването и поддържането на Домовата книга, което осигурява във всеки един момент актуална информация за собствениците, ползвателите и обитателите във Вашия вход. При поискване информация от Книгата на собствениците се предоставя за справка на общинската администрация и органите на реда.


o Заявява за вписване, обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра по чл.44 от ЗУЕС и промените в тях и др. - За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение;

o КАСИЕР на етажната собственост – събиране и плащане на дължими консумативи за общите части на входа – ток, вода и др. - Чрез лично посещение в етажната собственост два пъти месечно (в извънработно време, след 18:00часа) Служител на ДОМОУПРАВА събира дължимите месечни такси за консумативни разходи, ремонтни дейности и др. от апартамент на апартамент. Наш ангажимент е своевременното разплащане на дължимите консумативи за общите части на етажната собственост – ток стълбище, ток асансьор, абонаментна такса за поддръжка на асансьорната уредба, почистване на общи части и др. При желание от страна на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти в сградата, на една от датите, определени за посещение на Касиера в етажната собственост, събирането на месечни такси може да бъде извършено през деня ( в работно време).;
-
След направен оглед на общите части на етажна собственост се изготвя ценово предложение и за определените услуги, които ще обслужваме, предлагаме сключване на договор.

 

При интерес може да се запознаете със статията от вестник Капитал:

http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2010/02/19/861280_obrazcov_dom/

 

ativan online