ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ....

... НОВИНИ ИМА И ЗА НАС!!!Уважаеми клиенти,

Във връзка със създалата се ситуация и обявеното извънредно положение в страната относно „Корона вирус”/COVID-19/, Ви информираме, че

фирма ДОМОУПРАВА въвежда следните организационни промени:


 • Във връзка с указанията и разпорежданията от държавна администрация, на този етап прекратяваме организирането и провеждането на Общи Събрания в сградите до промяна в ситуацията. При отмяна на извънредното положение поетапно ще подновим планираните провеждания на Общи събрания.
 • За срока на извънредното положение се преустановява събирането на месечни такси чрез лично посещение от Касиер.
 • В същата връзка и с оглед на гореизложеното Ви информираме, че е наложително, с цел осигуряване на необходимите средства за заплащане на сметките на сградата, плащанията на такси, касаещи етажната собственост в този период, изцяло да бъдат извършвани дистанционно чрез системите на Easypay, epay.bg и банкови такива/през профила Ви на банковото приложение в раздел разплащане на режийни/консумативни разходи – ток, вода и т.н./. Можете да се информирате за своя абонатен номер от информационното табло или като се свържете с нас на тел.0889895440/ от менюто избирате 1- за справки/. Наш служител ще се свърже с всеки наш клиент за да се убеди, че е наясно кой е абонатния номер, който съотвества на конкретния апартамент/самостоятелен обект. Уведомяваме Ви, че в ситуацията на извънредно положение фирма ДОМОУПРАВА продължава своевременно да разплаща месечните консумативни разходи на Вашата етажна собственост – ток на стълбищна клетка, ток на асансьорна уредба, абонаментна такса за поддръжка на асансьорна уредба, почистване на общи части. В тази връзка е необходимо всеки един от Вас да прояви сериозност и отговорност, като коректно и своевременно внася дължимите суми по гореизброените дистанционни начини, за да не се стигне до натрупване на задължения, което евентуално би довело до прекъсване на електроенергия в сградата и невъзможност за използване на съоръженията в нея.
 • Относно извършването на планирани ремонтни дейности в сградите, същите ще продължават да се извършват по план. За извънредни такива ще можем да провеждаме дистанционно допитване (чрез телефони и имейли) относно съгласие от Управителния съвет на етажната собственост.
 • Офисите на компанията в град Пловдив ще работят, но при спазване на превантивните мерки за ограничаване на контакта при работа с клиенти на място до второ нареждане, считано от 16.03.2020г.
 • При посещение в някой от офисите на фирмата е задължително клиентите да носят предпазни маски и да избягват близък контакт със служителите, като спазват дистанция минимум 2м. В офисите се допуска да влиза само по 1/едно/ външно лице като на входа има предоставени безплатни маски за многократна употреба, които са задължителни ако нямате в себе си, когато посещавате някой от офисите ни.
 • Клиентите на ДОМОУПРАВА могат да използват телефонната ни централа 0889/895440 в работно време от понеделник до петък в часовете от 08:00ч до 17:00ч /за офис Средец 46/ и от 08:30ч до 16:30ч /за офис Тракия/, за да получават информация и справки, да подават сигнали за технически проблеми в общите части на сградите, както и да дават мнения и препоръки за успешното продължаване на съвместната ни работа.

 

ОТГОВОРНИ ЗА СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ ДНЕС, ЗА ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО И В УТРЕШНИЯ ДЕН!!!


С Уважение: Екипът на ДОМОУПРАВА

Вашият Професионален Домоуправител!

 

 

 


 

„ДОМОУПРАВА” стана част от Асоциацията на Дружествата, Управляващи Етажни Собствености /АДУЕС/ през втората половина на 2019г.

Бъдещи инициативи

 1. Законодателна инициатива - създаване на регистър с фирми, извършващи дейността с цел повишаване качеството на услугата, подобряване на рамката за изискване на задължения от собственици, изсветляване на сектора и т.н.
 2. Информационна инициатива - създаване на печатни кампании и събития с цел информиране на обществеността относно ЗУЕС, правата и задълженията на собствениците и същността на ЕС. Създаване на печатни кампании и събития (отделно от първите), целящи да информират обществеността относно услугата проф. домоуправител, плюсовете в нея и т.н.
 3. Приобщаваща инициатива - провеждане на кореспонденция с колкото може повече фирми в бранша, които имат сходна визия и идея за развитието му, с главна цел повишаване качеството на услугите, които предоставяме като цяло.

Официални цели, заложени в устава на сдружението

 • да създава, развива и утвърждаване добри и подходящи условия за ефективна и качествена дейност на своите членове.
 • да популяризира и утвърждава престижа на професията на професионален домоуправител.
 • да въведе и поддържа високи стандарти в изпълнение на услугите по управление и поддръжка.
 • да извършва анализи и проучвания на законодателството в сферата на етажната собственост, както и управлението и поддръжката на сградите, строителството и застрояването и т.н.
 • да инициира и се бори за осъществяване на промени в действащото законодателство, свързани с правоприлагането в сферата на управление и поддръжка на етажна собственост; подобряване на нормативната уредба.
 • да решава проблемите, свързани с хармонизирането на българското законодателство в областта на вещното право и правото на собственост  с европейското законодателство.
 • повишаване на общественото доверие в дейността на професионалния домоуправител
 • затвърждаване на имиджа и репутацията на професионалния домоуправител, като надеждна и незаменима организация на управлението и поддръжката на етажната собственост.
 • изваждане на бранша от сивия сектор и повишаване на приходите в държавната хазна от този вид дейност.
 • строг контрол върху членовете на асоциацията, чрез създаване на принципен механизъм и стандарти на дейността непозволяващи злоупотреби с доверителни средства и комплекс от задължителни етични норми.
 • спомагане и активно съдействие на държавната администрация за създаването на публичен регистрационен и/или лицензионен режим на дружествата управляващи етажна собственост, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 • проучване и внедряване на най-добри световни практики в сферата на управление и поддръжка на етажна собственост.

Обща проблематика

 • Застаряващ и неподдържан жилищен фонд.
 • Влошена жизнена среда.
 • Неравномерно развитие на централните и крайни райони в населените места, следствие на т.1.
 • Липса на отговорност и отношение от страна на собствениците.
 • Огромен брой необитаеми жилища.
 • Лошо поддържане на жилищния фонд, пораждащо и рискове от конструктивни проблеми.
 • Липса на диалог между живущи и отговорни институции.
 • Липса на обща воля за решаване на общи проблеми между собственици и отговорни институции.

Проблематика в ЗУЕС

 • Архаичен нормативен акт, несъобразен със съвременните динамични социални и стопански отношения.
 • Нормативен акт изграден върху принципа на доброволност и колективна отговорност без функции за принуда.
 • Липсва концепция за дългосрочно системно развитие и поддръжка на сграден фонд.
 • Липсва правен механизъм за бърз и ефективен модел на управление.
 • Небалансирани права и задължения на правните субекти.
 • Неперсонализирана форма на управление - общо събрание на собствениците, което няма правосубектност т.е собственицте не могат да носят пряка имуществена отговорност при неизпълнение на задълженията си, което прави всякакви дейности носещи позитиви и решения на проблемите бавни, а в повечето случаи и невъзможни.
 • Контролът върху изпълнението е вменен на съответната община, която в 90 % от случаите няма необходимия ресурс за осъществяване на тази дейност, а не следва и да има.

Възможни решения

 • Подобряване на управлението на етажната собственост, чрез промяна на правната уредба и промяна на института на етажната собственост, чрез премахване на двоинствения характер на формите на управление ( общо събрание и Сдружение на собствениците). Прецизиране на института Сдружение на собствениците, чрез въвеждането му като единствена законносъобразна форма на управление по модела облигационното отношение следва вещното, т.е членството в сдружението е задължително при наличието на собственост в дадена етажна собственост.
 • Контролът следва да се вмени на самото сдружение, а не на общинската администрация, за постигане на бързина и целесъобразност при осъществяването му.
 • Установяване на траен и необратим процес към пазарен модел
 • Създаване на предпоставки за организиране и провеждане на масово и  системно обновяване, както и адекватно поддържане на сградите в етажна собственост, като в процеса бъдат активно включени всички собственици на пазарен принцип, чрез конкретен инструмент за принуда какъвто би било сключването на индивидуален, а не общ договор за управление или членството в Сдружението. Също така при наличието на конкретни стимули или данъчни облекчения при изпълнение на горното.
 • Ускоряване на паспортизацията на сградния фонд, а не непрекъснато отлагане, заради негативните политически последствия ( Изготвянето на техническия паспорт е скъпо начинание, около 5лв. до 10лв на кв.м.)

/извадка от ЦЕЛИ и ПОСОКИ на АДУЕС към 2019г./

 Администратори на лични данни

ВАЖНО! От 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на АЛД в КЗЛД. Считано от тази дата, отпада необходимостта от подаване на заявления за регистрация, молби за освобождаване от регистрация и заявления за заличаване от регистъра на КЗЛД.

От 25 май 2018 г. КЗЛД преустановява поддържането на публични регистри за вписване/ освобождаване/ отказване на регистрация на АЛД.

От 25 май 2018 г. отпада необходимостта от издаването на удостоверения и служебни бележки относно обстоятелствата по регистрация на АЛД.

От 25 май 2018 г. се преустановява достъпът до Информационната система за Електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)

 

 

Източник: Комисия за защита на лични данни - сайт: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=12


ДОМОУПРАВА откри нов офис в кв. Кършияка

 

05.10.2014г Пловдив

На 03.10.2014г  фирма ДОМОУПРАВА откри нов офис за по-добро обслужване на своите настоящи и бъдещи клиенти. С коктейл и пожелания за успешна работа на новия офис бе съпроводено официалното откриване на втория офис на фирмата професионален домоуправител. Собственикът на ДОМОУПРАВА Иван Великов и служители от фирмата бяха поканили на тържеството множество свои приятели, настоящи и бъдещи клиенти. Молебен за успех на стартиращия офис отслужи отец Иван.

През последните години все повече собственици на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост изпитват остра нужда да има безпристрастен домоуправител в тяхната етажна собственост.

Офисът в квартал Кършияка, намиращ се в близост до моста на „Герджика” е едно улеснение и удобство за всички клиенти от район Централен и район Северен като нас, обясниха гости на откриването. Адресът може да разберете тук.


 

 

 

ДОМОУПРАВА открива нов офис в Пловдив

01.08.2014г. Пловдив

ДОМОУПРАВА ще открие до няколко седмици нов офис в Пловдив. Клиентите ще могат да се възползват от услугите ни и в район Централен и район Северен на адрес ул. Средец 46, в близост до моста на Герджика след градинката в посока бившия магазин „Нева” и "Новотела".
„Вярваме, че с разширяването на мрежата ни от офиси в Пловдив ще предложим на клиентите си още по-качествено и достъпно обслужване.“, коментира Иван Великов, основател и управител на „ДОМОУПРАВА“.


 

 

На 26-ти Април 2014 година /събота/, доброволци от 53 сгради взеха участие в пролетното почистване.

Бяха почистени 49 околоблокови пространства и градинки с помощта на 147 доброволци.

Също така 13 доброволци от различни сгради заявиха участието си и за почистване на горски площи в Родопите.

Всички доброволци, които почистваха горските площи в Родопите, извозиха събраните отпадъци за своя сметка до най-близките депа.

"ДОМОУПРАВА" осигури на доброволците ръкавици и чували, които бяха необходими за ефективното почистване на всички площи.

Екипът на "ДОМОУПРАВА" благодари на всички, които допринесоха България да бъде по - привлекателна и по - чиста!


 

 

Липсва интерес за санирането с европейски пари

Автор: Иван ВЕЛИКОВ, професионален домоуправител, управител на “ДОМОУПРАВА”
15.04.2014   |   10:37 |  Прочетена: 428 |

Липсва интерес за санирането с европейски пари

Снимка: Иван Великов
В страната все още няма нито един изпълнен проект за саниране с европейски средства. Огромният проблем е, че няма информираност за ясни критерии и условия относно санирането на българските домове. Условията се изясняват във времето и от самото начало хората не са наясно с какво се захващат. Самата процедура по кандидатстване е доста дълга. При взимането на това решение трябва да се събере нужното мнозинство от собственици на етажната собственост. В противен случай рискуваме да вземем решение без кворум, да кандидатстваме и да не се усвоят отпуснатите средства. Също така има опасност собственик да е съгласен с кандидатстването за саниране по време на събрание, но после да не може да доплати своята част от общата сума. Кандидатстването по програмата има много неясноти. Поради липсата на ясни правила и критерии за хората е по-лесно да се откажат.


Преди две години санирането включваше полагането на топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на електрическата инсталация, водопроводната инсталация, ремонт на покрив и изолиране на всички общи части. Впоследствие стана ясно, че не е задължително да се сменя елзахранването и ВиК инсталацията. Това обърка хората, а крайната цел е да получат удовлетвореност от обновения сграден фонд.


По информация на едно от районните кметства в Пловдив, за миналата година 3-4 сгради бяха взели решение да кандидатстват за саниране. Колко са продължилите, не се знае. В страната са изпълнени пилотни проекти, които доказват, че санирането все пак е възможно.


Липсата на желаещи може да се тълкува като липса на заинтересованост или потребност. Сградният фонд в България се нуждае от цялостно обновяване, за да продължи да се използва както досега, и средствата по този европроект за саниране дори е необходимо да се утроят. Необходимо е да има прозрачност по всички етапи на програмата. По този начин участниците ще бъдат наясно как се изразходват собствените им средства.


В качеството ми на професионален домоуправител многократно съм присъствал на организирани от районните кметства срещи, които са имали за цел да запознаят домоуправителите с основното съдържание на проекта. След такива срещи възникват въпроси - с колко пари трябва да участва етажната собственост, кои ще бъдат изпълнители на строителните работи и кога се получават средствата по одобрен проект. Но ясни и точни отговори на такива въпроси няма.


В район “Тракия” полагат много усилия за популяризирането на проекта “Енергийно обновяване на българските домове”. Но усилия трябва да положи и държавата. За реализирането на проекта е необходимо да имат желание както домоуправителите, така и собствениците на самостоятелни обекти в сградите. Всеки собственик трябва да стигне до извода, че е дошъл моментът да инвестира в своята собственост, да подобри своето пребиваване в сградата. Ясно е, че сградният фонд в България е много западнал. Никой не е свикнал да полага усилия за общите части в етажната собственост. Всеки мисли, че собственият дом е от входната врата на апартамента, а общите части навън са оставени без поддръжка - неугледни и замърсени. Малко хора си дават сметка, че състоянието на общите части намалява стойността на собствения им имот. Дори апартаментът да е в отлично състояние, поради лошо поддържани общи части, той ще се търгува на 50-60% от реалната му пазарна стойност. Хората не знаят какви права и задължения имат по закон. Това се отразява в състоянието на етажната собственост.

Публикация във вестник Марица


 

 

2013г.


 

На 20-ти Април 2013 година /събота/, доброволци от 38 сгради взеха участие в пролетното почистване.

Бяха почистени 28 околоблокови пространства и градинки с помощта на 65 доброволци.

Също така 32 доброволци от различни сгради заявиха участието си и за почистване на горски площи в Родопите.

Всички доброволци, които почистваха горските площи в Родопите, извозиха събраните отпадъци за своя сметка до най-близките депа.

"ДОМОУПРАВА" осигури на доброволците ръкавици и чували, които бяха необходими за ефективното почистване на всички площи.

Екипът на "ДОМОУПРАВА" благодари на всички, които допринесоха България да бъде по - привлекателна и по - чиста!

 

 

 


 

20-ти Април 2013 година /събота/


"Да мислиш за околната среда означава да мислиш за себе си!"

"Да бъдеш отговорен към себе си е част от това да бъдеш отговорен към хората и заобикалящата ни среда..."


"ДОМОУПРАВА" организира пролетното почистване в Пловдив!!!

"ДОМОУПРАВА" осигурява безплатно найлонови чували и ръкавици.

Гражданите, желаещи да участват в почистването, могат да получат материали в централния офис на фирмата в гр. Пловдив от 17-ти /сряда/ до 19-ти април /петък/.

Необходимо е предварително записване за количеството материали, които са нужни за извършване на инициативата "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 2013!" за почистване на околоблоковите пространства, прилежащи към сградите в режим на етажна собственост, управлявани от фирмата.


 

 

 

Лошите съседи на съдия-изпълнител

ПЛОВДИВ Гергана ВАСИЛЕВА, 21 Юли 2012; 06:41 Видяна 1500 пъти,

Живеещите в шестетажен блок на ул. “Копривщица” 29 осъдиха съсед, неплащал за чистачка и осветление във входа. Срещу 70-годишния Кирил Димчев има извадени два изпълнителни листа, единият от които е за сумата от 266,61 лв. с лихвите и 275 лв. разноски по делото. Вторият е на стойност 125 лв. и той трябва да ги издължи на платения домоуправител във входа фирма “ДОМОУПРАВА” за направени съдебни разходи. Управителният съвет на Етажната собственост вече е дала Димчев на съдия-изпълнител и той ще пристъпи към опис на имуществото му, ако мъжът не плати.

Живеещите в блока наели платения управител да ръководи входа им м.г. пролетта и го упълномощили да заведе дело срещу комшията им от втория етаж. По документация той дължал пари за близо седем месеца за чистачка и осветление.

Вземането стана възможно благодарение на добре водената документация в блока, констативните протоколи и решения на Общото събрание. Преди това Димчев получи няколко покани и възможности да плати доброволно дължимата сума, разказа Иван Великов, управител на “ДОМОУПРАВА”.

Длъжникът е на 70 г., но според съседи е добре материално осигурен, с възможност да плаща. Въпреки това отказва, обясни Великов. Димчев ползвал стая в общите части, заградил е части пред апартамента си, но твърди, че ги е купил с жилището, допълва Великов. Според управителя на една от големите и утвърдени фирми за платени домоуправители в Пловдив това не е първият изпълнителен лист срещу недобросъвестен съсед в града.

Търсенето на съдебна отговорност от длъжници във входа стана възможно след поправките в Закона за управление на етажната собственост. Той даде като крайна мярка правото на живеещите в блока да изгонят лош съсед.

Публикация във вестник Марица


 

70 входа наеха платен домоуправител

Гергана ВАСИЛЕВА, 21 Септември 2011; 12:33 Видяна 7152 пъти,

Плащат от 2.90 до 7 лeва на апартамент всеки месец

Седемдесет жилищни входа в Пловдив вече са наели платен домоуправител, който да управлява етажната им собственост и да решава междусъседските войни. Услугата в Пловдив вече се предлага от две фирми. “ДОМОУПРАВА” намират хора за чистене на входа, грижат се асансьорите да са в изправност, плащат сметките за ток и вода на общите части, водят счетоводството на входа, както и събират парите за Фонд обновяване и ремонт на входа. Също така поемат ангажимент да организират общите събрания на блока, да ги представляват пред администрацията и дори да помагат при разрешаването на спорове между съседите.
Повечето, които ни търсят, са осъзнали, че някой трябва да се грижи за общия интерес във входа им и искат той да е външен човек, за да е безпристрастен както в събирането на средствата, така и във воденето на отчетността, смята Иван Великов, управител наДОМОУПРАВА”. Фирмата му управлява 25 сгради, като събира между 5 и 7 лв. на месец от всеки апартамент за обслужването. Размерът на сумата, разбира се, зависи от големината на сградата и пакета услуги, които искат собствениците да им предостави фирмата, уточни Великов.
Повечето от блоковете, които обслужват, са панелки, някои от тях в особено запуснат вид заради липсата на организация по събирането на средствата. Като пример Великов сочи блок със 135 жилища в ЖР “Тракия”. Когато стъпихме там, беше разграден двор. Кабели висяха навсякъде по сградата, вратите бяха денонощно отворени.  Надземните и подземните мазета бяха разбити, носеше се неприятна миризма, а във входа съществуваше война между съседите за общите части ­ стаи и мазета, които бяха и затрупани с непотребни вещи. За кратко време нашият домоуправителят успя да организира разчистването, събирането на неизплатените суми за общите части. Ремонтира се ВиК, решихме и проблема с отказите да се плаща асансьора, като въведохме контрол на достъпа до него с чип-карта. Дори се монтираха и камери за видеонаблюдение, с които бяха предотвратени две кражби, обясни Великов. Според него много жилищни блокове ще се насочат към наемането на частен платен домоуправител. Причината е, че ръководеното на входа изисква много време и е почти непосилно за работещ човек. Според него ползването на професионален домоуправител не само че облагородява входа и блока, но това може дори да увеличи цената на жилището при една евентуална продажба, когато то е в уреден и чист блок например.
Другата фирма обслужва 40 входа в града. Те са както в стари панелни блокове, така и в ново строителство. Наемат ни както входове с пенсионери и хора с малки финансови възможности, така и с добри такива, сподели офис сътрудник на фирмата.
Много от хората все още не знаят, че се нуждаят от фирма като нас, тъй като има нови промени в Закона за управление на етажната собственост. А и един работещ човек не може да отдели нужното внимание и време да управлява цял вход, смята колежка на Великов.
6
Все повече инвеститори на затворени жилищни комплекси въвеждат услугата платен домоуправител, като при подписването на предварителния договор за покупката на жилището собственикът се задължава да плаща месечна сума за поддръжка на входа, зелените пространства пред блока. Тази сума варира между 30-40 лв. на месец за апартамент.


 

 

 

ОФИСИТЕ НА ДОМОУПРАВА - С ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ВСИЧКИ СВОИ КЛИЕНТИ!!!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Нашите служители ще Ви окажат съдействие и ще организират Вашата Етажна собственост!!!

ambien online

ДОМОУПРАВА - Вашият професионален домоуправител! - Професионално отношение към Вашите очаквания!

 

 

 

ДРУГИ СТАТИИ

Кучето и котката в домoвата книга

Частни домоуправители отменят съседи

Разграбиха като топъл хляб домовите книги